Lịch cúp điện Huyện Lệ Thủy

Các quận, huyện thuộc khu vực Quảng Bình

Lịch cúp điện Huyện Lệ Thủy các ngày tới

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA HƯNG THỦY 2

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA HƯNG THỦY 3

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA Hưng Thủy 4

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA Hưng Thủy 6

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA Hưng Thủy 7

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   Hưng Thủy 8

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA Hưng Thủy 9

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA VI BA

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA Solar Phước Sỹ

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA Cửa hàng Xăng dầu Hưng Thủy

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA Solar XLĐ Số 1

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:30

   đến

   06:30

  • Khu vực:

   TBA Trạm Sạc Thành Vinh

  • Lý do:

   +Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)

  • Điện lực:

   ĐL Lệ Thủy

  • Ngày :

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   18:00

   đến

   14:30

  • Khu vực:

   TBA Dăm Gỗ Hào Hưng Sen Thủy

  • Lý do:

   Thay MBA Dăm gỗ Sen Thủy XT 476 Lệ Thủy không đảm bảo an toàn vận hành (*)

Theo dõi lịch cúp điện huyện Lệ Thủytrong thời gian sắp tới để sắp xếp công việc hợp lý. Tổng hợp chi tiết lịch ngừng cung cấp điện là thông tin hữu ích bạn không thể bỏ qua.

Xem thêm: Lịch cúp điện Quảng Bình

Lịch ngắt điện Lệ Thủy Quảng Bình sắp tới như thế nào?

Lịch mất điện Lệ Thủy ngày mai và những ngày kế tiếp đã được duyệt sớm công bố để người dân nắm bắt. Tùy vào khu vực sinh sống, thời gian cắt điện dự kiến sẽ khác nhau.

lịch cúp điện huyện lệ thủy
lịch cúp điện huyện lệ thủy

Lịch ngừng cung cấp điện Lệ Thủy do nguyên nhân nào?

Do nhiều nguyên nhân, việc ngừng cung cấp điện là cần thiết để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện.

1/ Lịch mất điện Lệ Thủy do tình trạng quá tải

Tình trạng hạn hán kéo dài dẫn đến mực nước giảm đến mức đáng báo động. Trước nguy cơ không đủ nguồn cung, việc cắt điện luân phiên là biện pháp duy nhất để giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

2/ Lịch mất điện Lệ Thủy do bảo dưỡng

Quá trình vận hành, việc kiểm tra và kịp thời khắc phục những hư hỏng là vô cùng cần thiết. Hệ thống lưới điện cần được bảo dưỡng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

3/ Lịch cắt điện Lệ Thủy do sửa chữa

Các sự cố như thiên tai, bão lũ,… xảy ra ngoài sự kiểm soát của con người. Khi gặp trường hợp không mong muốn, việc ngắt điện để sửa chữa là điều không thể tránh khỏi.

Theo dõi lịch cắt điện Lệ Thủy hôm nay tại Lịch Cúp Điện TXN

Không cần tốn nhiều thời gian tim kiếm, lichcupdien.com.vn là trang thông tin chính thống giúp bạn nắm bắt lịch cắt điện nhanh chóng và uy tín. Tra cứu lịch cúp điện Lệ Thủy đơn giản bằng cách nhập đầy đủ địa chỉ quan tâm và click vào “tìm kiếm”.

Kết luận

Lịch cúp điện huyện Lệ Thủy được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ để người dân dễ dàng nắm bắt. Nhanh tay truy cập lichcupdien.com.vn để không bỏ lỡ thông tin hot nhất.

 

Tags: