Lịch cúp điện Thị xã Hoài Nhơn

Các quận, huyện thuộc khu vực Bình Định

Lịch cúp điện Thị xã Hoài Nhơn các ngày tới

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA Công Thạnh 2

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA Trường Xuân

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA Trường Xuân tây

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA Công Thạnh 3

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA Trường Xuân Đông

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA Trường Xuân Đông 2

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA Trường Xuân Tây 2

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA 400KVA -Võ Thị Phương Lan

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA 400KVA Lê Thị Xuân Bình

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA số 4: 250 KVA-Công ty cổ phần Thủy Sản Hoài Nhơn( Trường Xuân)

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA 560 KVA -Cty TNHH Tân Xuân Lộc

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA 400 KVA- Cty TNHH thủy sản Khang Trinh

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   16:00

   đến

   07:00

  • Khu vực:

   TBA 320 KVA- Lâm Thị Hồng -Công Thạnh

  • Lý do:

   Dựng cột, sang dây dẫn di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Trường Xuân-XT472/TQU để thi công mở rộng đường kết nối Trường Xuân-Chương Hòa Đông theo đề nghị của ban QLDA ĐTXD và PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   10:54

   đến

   07:54

  • Khu vực:

   TBA số 3 DNTN Quí

  • Lý do:

   Cắt điện theo yêu cầu của KH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   TBA 3730 KVA Cty TNHH SXTM & DV Thiên Phát

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Cty TNHH MTV An Hiếu Thảo

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Cty CPTM và DVKT SECO POWER Việt Nam

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Cty CPĐT và TM A&E GREEN SOLUTIONS

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Công ty CP XNK Tam Điệp

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Cty TNHH NN Công Nghệ Cao Trung Nguyên

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   SINH PHÁT VN

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Cty Tới Thời Cao Nguyên

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Nhà Máy Bê Tông Xi Măng Hoài Nhơn

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Công ty TNHH THXD Hoài Nhơn-Trạm trộn bê tông

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

  • Điện lực:

   Điện Lực Bồng Sơn

  • Ngày :

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian

   Từ

   13:30

   đến

   11:00

  • Khu vực:

   Nhà Máy Bê Tông TP Tân Lập - CCN Hoài Tân

  • Lý do:

   Thay FCO NR Bê Tông Xi Măng-XT473HNH

Lịch cúp điện thị xã Hoài Nhơn là chủ đề người dân cần nắm rõ để có thể chủ động sắp xếp lại công việc và sinh hoạt. Có nhiều cách để bạn có thể tra cứu lịch cắt điện Hoài Nhơn.

Xem thêm: Lịch cúp điện Bình Định

Tần suất cắt điện tại thị xã Hoài Nhơn

Tại tỉnh Bình Định, thị xã Hoài Nhơn là một nơi có dân cư sinh sống đông đúc Vì vậy, mạng lưới điện tại địa bàn cũng được chú trọng hơn bao giờ hết.

Thông thường, nhu cầu sử dụng điện vào mùa hè sẽ tăng cao. Do đó, người dân nên tìm hiểu chính xác lịch ngừng cung cấp điện thị xã Hoài Nhơn để chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng.

Lịch cúp điện thị xã Hoài Nhơn

Thông báo lịch cắt điện Hoài Nhơn hôm nay

Tham khảo cách tra cứu lịch ngắt điện thị xã Hoài Nhơn để chủ động nắm bắt thông tin khung giờ cắt điện tại địa bàn.

1/ Tìm kiếm trên ứng dụng EVN

EVN là cơ sở thông báo lịch cắt điện của Tập đoàn Điện lực EVN. Với nhiều tiện ích và thao tác thuận tiện, ứng dụng này ngày càng được ưa chuộng sử dụng.

2/ Tham khảo lịch cắt điện thị xã Hoài Nhơn trên Lịch Cúp Điện TXN

Trang web Lịch Cúp Điện TXN là trang thông tin cung cấp chính xác, nhanh nhất về thời gian mất điện theo tháng. Để xem lịch cắt điện, bạn chỉ cần gõ tìm kiếm địa phương tương ứng là có thể theo dõi chi tiết thông tin lịch cắt điện.

Kết luận

Lịch cúp điện thị xã Hoài Nhơn giúp người dân có thể chủ động sắp xếp các phương án sinh hoạt dự phòng. Hãy thường xuyên cập nhật để có thể nắm bắt lịch chuẩn nhất.

Tags: