Lịch cúp điện Huyện Bắc Tân Uyên

Các quận, huyện thuộc khu vực Bình Dương

Lịch cúp điện Huyện Bắc Tân Uyên các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   29 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   04:30:00

   đến

   06:45:00

  • Khu vực:

   Khu vực nội bộ các khách hàng trong KCN Đất Cuốc A, tuyến 478 Đá Bàn, Xã Đất Cuốc, BTU

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   07:30:00

  • Khu vực:

   Từ Cổng KCN Đất Cuốc A dọc 2 bên đường giao thông DT746 đến nút giao thông ngã 3 đường DT746 và ĐH 414 (Ngã 3 Hốc Râm) Từ Ngã 3 Hốc Râm đến Ngã 3 Minh Quăng đến Đập Máng Tràn đến nút giao thông ngã 3 đường ĐH 414 với đường ĐT746 (Ngã 3 Chợ Chiều)

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Từ Ngã 3 Hốc Râm đến Ngã 3 Minh Quăng đến Đập Máng Tràn đến nút giao thông ngã 3 đường ĐH 414 với đường ĐT746 (Ngã 3 Chợ Chiều) .

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Từ Ngã 3 Hốc Râm đến Ngã 3 Minh Quăng đến Ngã 3 Mỹ Lộc, xã Tân Mỹ Dọc 2 bên đường giao thông DT746 từ Trường Tiểu Học Thường Tân đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Thường Tân, BTU

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   07:30:00

  • Khu vực:

   Khu vực dọc 2 bên đường giao thông DT 746 từ Đồi Bà Én đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Hiếu Liêm, Lạc An, Bắc Tân Uyên

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   07:30:00

  • Khu vực:

   Khu vực dọc 2 bên đường giao thông DT 746 Ngã 3 Hiếu Liêm đến Đồi Bà Én, xã Hiếu Liêm, , Bắc Tân Uyên

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   07 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Dọc 2 bên đường giao thông tử Ngả 3 Tử Thần ( Tân Định ) đến Trường GDĐT &GQVL số 4, dọc đường giao thông DT746 từ UBND Xã Tân Định đến Ngã 3 Hiếu Liêm, Xã Tân Định, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên. Dọc 2 bên đường giao thông DT 747 từ Bến Đò Hiếu Liêm đến Đồi Bà Én, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   01 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Khu vực lưới hạ áp các trạm UB Tân Định 5, Xã Tân Định, Bắc Tân Uyên.

  • Lý do:

   Chuyển tải hạ thế

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Khu vực lưới hạ áp trạm : Đất Cuốc 10, Trạm TT Thủy Tiên, xã Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Nội bộ: Trạm III-1250 kVA Gạch Không Nung Tiếp Vận Hồng Đức

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Khu vực lưới hạ áp các trạm Giáp Lạc, Giáp Lạc B, Giáp Lạc 3, Giáp Lạc 4 và các trạm Trang Trại Trần Văn Tân, Trang Trại Trần Văn Ngà thuộc Ấp Giáp Lạc, xã Lạc An, BTU

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Nội bộ: Khu vực lưới hạ áp trạm Bơm Vũng Gấm, Xã Lạc An, BTU

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:30:00

  • Khu vực:

   Nội bộ: Nhánh rẽ Công Ty TK Vina, khu vực lưới hạ áp trạm Bàu Cạn

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   06 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Khu vực dọc 2 bên đường giao thông từ Ngã 3 đèn giao thông đến Cty Gốm Việt đến Cty Nhôm Tiếm Đạt, Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Nội bộ: Trạm III-560 kVA Lam Nhi

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:30:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Nội bộ: Trạm III-560 kVA Hoa Viên

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Nội bộ: Trạm 3x50 kVA Cơ Sở Thảo Vân

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Nội bộ: Trạm III-560 kVA Gạch Tâm Lộc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   16:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Khu vực dọc 2 bên đường giao thông DT 746 Ngã 3 Hiếu Liêm đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Hiếu Liêm, Lạc An, Bắc Tân Uyên

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bắc Tân Uyên

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   16:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Khu vực dọc 2 bên đường giao thông DT 746 từ Đồi Bà Én đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Hiếu Liêm, Lạc An, Bắc Tân Uyên

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Hiện nay, tình trạng không rõ lịch cúp điện Bắc Tân Uyên Bình Dương xảy ra gây khó khăn cho người dân. Vậy nên, để giải quyết vấn đề này chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách tra cứu lịch để nắm bắt kịp thời.

Xem thêm: Lịch ngừng cung cấp điện Bình Dương

Tần suất cúp điện ở Bắc Tân Uyên Bình Dương  ít hay nhiều

Tại huyện Bắc Tân Uyên, thời gian diễn ra sự cố mất điện không diễn ra liên tục. Tuy nhiên để đảm bảo sinh hoạt và kịp xử lý tình huống cho người dân, việc công bố lịch cắt điện vô cùng quan trọng.

lịch cúp điện huyện Bắc Tân Uyên

Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện Bắc Tân Uyên hôm nay

Chắc hẳn nhiều người vẫn có thắc mắc liên quan tới lịch cắt điện. Dưới đây là hai thắc mắc thường gặp được chúng tôi giải đáp.

Nguyên nhân gây ra tình trạng mất điện ở huyện Bắc Tân Uyên

Lịch cắt điện Bắc Tân Uyên Bình Dương thực chất đều có nguyên nhân. Vào những thời điểm mưa bão, đường dây trục trặc thì cơ quan địa phương phải ngừng cấp điện.Việc này cũng nhằm để bảo vệ người dân.

Cách tra cứu lịch cắt điện

Nếu mọi người đang lo lắng không biết làm sao để biết trước lịch cắt điện thì có thể gọi cho tổng đài Điện lực. Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ thông báo trực tiếp cho bạn hoặc thông qua hotline của EVN.

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ về lịch cúp điện huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương. Hy vọng rằng các bạn đều có thể nắm bắt chính xác thời gian để sắp xếp công việc.

Tags: