Lịch cúp điện Huyện Bình Đại

Các quận, huyện thuộc khu vực Bến Tre

Lịch cúp điện Huyện Bình Đại các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Vinh Hội xã Vang Quới Tây

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Long Hội xã Long Định

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Khách NTCN Trịnh Văn Châu xã Bình Thắng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Tân Long – Phước Thạnh xã Thạnh Phước

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Vinh Thái xã Vang Quới Tây, Vinh Trung xã Vang Quới Đông

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Giồng Sầm xã Bình Thới

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Giồng Sầm xã Bình Thới

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Giồng Tre xã Phú Long

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Giồng Tre xã Phú Long

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Vinh Châu xã Vang Quới Tây

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Giồng Bông xã Thới Lai

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Trung xã Định Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Trung xã Định Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Khu phố 1 – 3 – ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Long An xã Long Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Tân Hưng xã Châu Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Trung xã Định Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Bình Trung xã Định Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng 3 xã Thạnh Trị

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Bình Đại

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:15:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Khách hàng NTCN La Văn Hiền xã Thạnh Trị

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Bình Đại được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ tại lichcupdien.com.vn. Tham khảo những thông tin hữu ích để lên kế hoạch phù hợp.

Xem thêm: Lịch cúp điện Bến Tre hôm nay

Cập nhất lịch ngắt điện huyện Bến Tre đầy đủ là cần thiết 

Mất điện tại Bình Đại, Bến Tre không phải là tình trạng hiếm gặp trong những năm gần đây. Do nhiều lý do, việc mất điện phải được thực hiện:

 • Thí nghiệm đường cao áp, hạ áp
 • Bảo dưỡng định kỳ
 • Sữa chữa đường lưới điện
 • Quá tải

Ngoài ra, sự cố mất điện có thể do nguyên nhân khách quan như thời tiết xấu: bão, lốc xoáy,… Với những trường hợp này, việc báo trước thường gặp nhiều hạn chế.

Đa số các hoạt động của con người đều gắn liền với các thiết bị điện. Việc nắm rõ lịch cắt điện Bình Đại là cần thiết để người dân chủ động trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

lịch cúp điện huyện bình đại

Cách tra cứu lịch mất điện Bình Đại hôm nay cực đơn giản

Cập nhật nhanh chóng và kịp thời, lịch mất điện Bình Đại sớm nhất được tổng hợp đầy đủ để bạn đọc kịp thời nắm bắt. Mọi sự thay đổi được trang web cập nhật để mọi công việc diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

Nếu có nhu cầu tra cứu lịch cắt điện huyện Bình Đại hôm nay, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài hỗ trợ 19000 1006 hoặc 1900 9000. Với các thắc mắc của bạn, nhân viên CSKH có thể giải đáp chính xác và nhanh chóng.

Hệ thống Lịch Cúp Điện TXN cập nhật nhanh chóng

Thay vì gọi điện trực tiếp, việc tra cứu lịch ngừng cung cấp điện Bình Đại có thể thực hiện dễ dàng thông qua hệ thống lichcupdien.com.vn. Chỉ với vài thao tác đơn giản, mọi thông tin liên quan đến thời gian, địa điểm và lý do cắt điện đều được hiện thị chi tiết.

Kết luận

Tham khảo lịch cúp điện huyện Bình Đại tại lichcupdien.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Chỉ vời vài thao tác, bạn có thể dễ dàng đối phó với những tình huống bất tiện khi việc cung cấp điện bị gián đoạn.

Tags: