Lịch cúp điện huyện Định Quán

Các quận, huyện thuộc khu vực Đồng Nai

Lịch cúp điện huyện Định Quán các ngày tới

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Ấp 4 - xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Ấp 7 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   10:45:00

  • Khu vực:

   Ấp 5 - xã Phú Lộc - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Ấp 2 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú Dòng - xã Phú Cường - huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:15:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Ấp 1, 2, 6 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:15:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Khu Phố 114 - TT Định Quán; Ấp 7 - xã Gia Canh - huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:15:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Bàu Chim - xã Phú Xuân - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:15:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú Dòng - xã Phú Cường - huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Ấp 4 - xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Ấp 2 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Ấp 6 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   12:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú Dòng - xã Phú Cường - huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:40:00

   đến

   12:40:00

  • Khu vực:

   Ấp 6 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:45:00

   đến

   12:45:00

  • Khu vực:

   Ấp 3 - xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:45:00

   đến

   12:45:00

  • Khu vực:

   Ấp 6 xã Phú Lợi - huyện Định Quán.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Ấp 5 - xã Phú Lộc - huyện Tân Phú.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:15:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Suối Son - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Ấp 3 - xã Nam Cát Tiên - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Khu Phố Hiệp Quyết - TT Định Quán - huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp 3 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Hiệp Quyết - TT Định Quán; Ấp 4 - xã Phú Lợi, Ấp 1 xã Gia canh - huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Đa Tôn - xã Thanh Sơn - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Suối Dzui - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Định Quán

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Ấp 7 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Huyện Định Quán – Đồng Nai đã được tổng hợp chi tiết. Cập nhật ngay thông tin lịch cắt điện mới nhất để bạn theo dõi.

Xem thêm: Điện lực Đồng Nai – Lịch cúp điện

Tần suất cúp điện ở Huyện Định Quán ít hay nhiều?

Tần suất mất điện tại Huyện Định Quán – Đồng Nai thường ít, thường là do bảo trì hoặc là các sự cố về đường dây điện. Để đảm bảo mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường, công ty Điện lực thường sẽ thông báo sớm cho các hộ gia đình.

Lịch cúp điện huyện Định Quán
Lịch cúp điện huyện Định Quán

Hướng dẫn tra cứu lịch cúp điện Định Quán hôm nay

Dưới đây là giải đáp các thắc mắc về cách tra cứu cũng như liên hệ cho bộ phận Điện lực. Xem thêm dưới đây!

Kiểm tra lịch cắt điện trên trang web của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Để xem thông tin về lịch cắt điện tại Định Quán, Đồng Nai, bạn có thể truy cập trang web của EVN Việt Nam tại https://www.evn.com.vn/. Sau đó, chọn mục “Lịch tạm ngừng cung cấp điện” và đăng nhập để sử dụng tính năng này.

Sử dụng ứng dụng Zalo để kiểm tra lịch mất điện

Để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện Định Quán qua ứng dụng Zalo, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Zalo và tìm kiếm Điện lực miền Nam. Trong khung chat, nhấn chữ “tra cứu”, sau đó chọn “Lịch cúp điện” để xem thông tin về lịch cắt điện trong khu vực bạn đang ở.

Kết luận

Cập nhật lịch cúp điện mới nhất của Huyện Định Quán – Đồng Nai giúp bạn nắm thông tin kịp thời. Bạn có thể theo dõi để sắp xếp công việc, chủ động trong làm việc và sinh hoạt.

Tags: