Lịch cúp điện Huyện Đông Hải

Các quận, huyện thuộc khu vực Bạc Liêu

Lịch cúp điện Huyện Đông Hải các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   14:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Thạnh 1, Thạnh 2 - xã Long Điền

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Cây Giá - xã Định Thành; Ấp Lung Lá - xã An Trạch

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   12:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Thành Thưởng - xã An Trạch

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Bửu 2, Vĩnh Điền - xã Long Điền Đông

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Cây Giang A - xã Long Điền

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:30:00

   đến

   12:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   14:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   14:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Lung Lá - xã An Trạch

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   14:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đông Hải

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Trạm khách hàng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Cập nhật lịch cúp điện huyện Đông Hải Bạc Liêu trong năm đầy đủ, chi tiết, nhanh chóng. Thông tin này được tổng hợp cụ thể để cá nhân, gia đình, công ty, nhà máy sản xuất nắm dữ liệu sắp xếp công việc, cuộc sống kịp thời.

Xem thêm: Lịch ngừng cung cấp điện Bạc Liêu

Lợi ích khi nắm lịch cắt điện huyện Đông Hải, Bạc Liêu

Việc theo dõi và nắm bắt thông tin này sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân khi sinh sống tại Đông Hải. Lợi ích quan trọng nhất chính là sắp xếp được công việc, không gặp phiền toái cho sự cố này.

Lịch cúp điện huyện Đông Hải

Cách tra lịch ngừng cung cấp điện Đông Hải hôm nay

Bạn có thể tải ứng dụng CSKH EVNSPC thông qua ứng dụng App Store. Tiếp theo người dân phải đăng ký tài khoản và nhấp chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” như vậy là hoàn tất quá trình.

Ngoài ra, trên ứng dụng Zalo, bạn có thể chọn “Điện lực miền Nam EVNSPC” và Quan tâm Zalo OA này. Tin tức mất điện được cập nhật nhanh, chi tiết nhất tại đây.

Kết luận

Trong phạm vi bài viết giúp bạn cập nhật lịch cúp điện huyện Đông Hải Bạc Liêu. Mong rằng sau khi biết cách tra cứu người dân có thể dễ dàng chủ động hơn.

Tags: