Lịch cúp điện Huyện Đức Hòa

Các quận, huyện thuộc khu vực Long An

Lịch cúp điện Huyện Đức Hòa các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã đức hòa hạ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:00:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã Đức Hòa Hạ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã mỹ hạnh bắc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   09:30:00

  • Khu vực:

   một phần xã mỹ hạnh bắc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã mỹ hạnh bắc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã mỹ hạnh nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã mỹ hạnh bắc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:40:00

  • Khu vực:

   Công Ty Cổ Phần Nafoods Miền Nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   cty vũ trụ la

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã hòa khánh nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:40:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU GIÀY LIYU YIBAO (VIỆT NAM)

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU GIÀY CARWIN

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã đức hòa thượng, mỹ hạnh nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   cty mê kong

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   cty vạn thiên phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   08:40:00

  • Khu vực:

   cty cp đt tân đức

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   09:40:00

  • Khu vực:

   Công Ty tân minh thành

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   09:40:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY OSS

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   09:40:00

  • Khu vực:

   cty khang cường

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   10:40:00

  • Khu vực:

   Công Ty dnn tân phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   10:40:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY kim đông phương

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:00:00

   đến

   10:40:00

  • Khu vực:

   cty hợp lực

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   11:40:00

  • Khu vực:

   Cty TNHH Bethel VINA

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   11:40:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY phú việt

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   11:40:00

  • Khu vực:

   cty cao su việt nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   13:40:00

  • Khu vực:

   cty thịnh gia huy

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:45:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   1P xã Mỹ Hạnh Nam

  • Lý do:

   Đường dây - Hỏng phụ kiện

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   13:40:00

  • Khu vực:

   DNTN Sản Xuất Và Thương Mại Việt Cường

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   cty vạn thiên phú

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã hòa khánh nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   13:40:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY chuyễn phát nhanh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY CỔ PHẦN DAIWA PLASTIC

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã đức hòa hạ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã mỹ hạnh nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã mỹ hạnh nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã đức hòa hạ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   14:40:00

  • Khu vực:

   cty taico 218

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   14:40:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY so pha

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   14:40:00

  • Khu vực:

   cty đệ nhất

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:00:00

   đến

   15:40:00

  • Khu vực:

   hkd nguyễn minh hải

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:00:00

   đến

   15:40:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY vipora long an

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:00:00

   đến

   15:40:00

  • Khu vực:

   cty long an thanh hải

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:30:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   một phần xã hòa khánh nam

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:40:00

   đến

   16:20:00

  • Khu vực:

   cty chất lượng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   15:40:00

   đến

   16:20:00

  • Khu vực:

   CÔNG TY bê tông nguyên thịnh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Đức Hòa

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   16:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   một phần xã đức hòa hạ

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Người dân quan tâm về cách thức tra cứu lịch cúp điện huyện Đức Hòa nhanh chóng nhất. Họ muốn nắm rõ thời gian ngừng cung cấp điện, để có phương án chuẩn bị kịp thời.

Xem thêm: Lịch cúp điện Long An

Tần suất mất điện tại huyện Đức Hòa

Tần suất cắt điện tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phụ thuộc vào từng khu vực. Có những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng cúp điện vì có nhiều vấn đề.

Cũng có những khu vực không ghi nhận tình trạng xảy ra sự cố ngắt điện. Vì vấn đề này, bạn nên tra cứu và nắm rõ về thời gian chừng nào có điện lại tại khu vực mình đang sinh sống.

lịch cúp điện huyện Đức Hòa
lịch cúp điện huyện Đức Hòa

Cách tra cứu lịch cắt điện Đức Hòa hôm nay

Người dân có nhiều cách để nắm bắt lịch mất điện Đức Hòa hôm nay và những ngày tới. Bạn có thể tham khảo một số thao tác đơn giản, để nắm rõ nội dung này và có cách để chuẩn bị kịp thời.

Hướng dẫn tra cứu sự cố mất điện Đức Hòa bằng Zalo

Người dân có thể xem lịch cắt điện Đức Hòa Long An thông qua ứng dụng Zalo thông dụng. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản, nhấn quan tâm Điện lực miền Nam ở khung tìm kiếm.

Tiếp theo, bạn có thể quay trở về khung chat, nhấn tra cứu, sau đó lại chọn Lịch cúp điện. Đây là cách để bạn cập nhật thời gian mất điện tại khu vực mình đang sống dễ dàng.

Thao tác trên website lichcupdien.com.vn

Truy cập vào website Lịch Cúp Điện TXN với đường dẫn lichcupdien.com.vn  cũng là cách để nắm bắt lịch cắt điện  Đức Hòa siêu nhanh. Bạn có thể vào chuyên mục tỉnh Long An rồi chọn huyện Đức Hòa để chờ hệ thống ra kết quả.

Chỉ mất khoảng 1 đến 2 giây, tất cả thông tin về mất điện ở khu vực thuộc huyện Đức Hòa sẽ hiển thị.

Kết luận

Cập nhật lịch cúp điện huyện Đức Hòa cực kỳ đơn giản vì đã có hỗ trợ qua website và app. Bạn có thể chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin và chuẩn bị kịp thời.

Tags: