Lịch cúp điện Huyện Tân Hiệp

Các quận, huyện thuộc khu vực Kiên Giang

Lịch cúp điện Huyện Tân Hiệp các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Kênh Mới thuộc khu vực Trạm Kinh Mới 4

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Kênh Mới thuộc khu vực Trạm Đông Hưng 2

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần khu phố Đông Hưng thuộc khu vực Trạm Tân Hiệp 0

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Đông Lộc thuộc khu vực Trạm Đông Lộc 3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 10B thuộc khu vực Trạm Kinh 10B-3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 9A thuộc khu vực trạm Kinh 9-5

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Đá Nổi A thuộc khu vực trạm Kinh 6-1

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Đông Thành thuộc khu vực trạm Đầu Kinh 8

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 7A thuộc khu vực trạm Kinh 7-1

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 7A thuộc khu vực trạm Kinh 7-4

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 3A thuộc khu vực trạm Kinh 3-3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 3A thuộc khu vực trạm Kinh 3-4

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 3A thuộc khu vực trạm Kinh 3-5

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 4A thuộc khu vực trạm Kinh 4-4

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Đông Thành thuộc khu vực trạm Đông Thành 1

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 2A thuộc khu vực trạm Kênh 2-3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Kênh 3B thuộc khu vực trạm Kênh 3-7

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Tân Hà B thuộc khu vực trạm Kênh 1-8

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Tân Phước thuộc khu vực trạm Kênh A-5

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Tân Phú thuộc khu vực trạm Cái Sắn 18

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Tân Hòa A thuộc khu vực trạm Kênh 0-1

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Tân Hòa A thuộc khu vực trạm Kênh 0-1A

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Tân Hòa B thuộc khu vực trạm Kênh 0-6

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Tân Hòa B thuộc khu vực trạm Kênh 0-7

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Tân Hiệp

  • Ngày:

   28 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Tân Hòa B thuộc khu vực trạm Kênh 0-8

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Tân Hiệp được cập nhật sớm nhất trên trang web Lichcupdien.com.vn. Người dân có thể xem trước dễ dàng bằng cách mở website.

Xem thêm: Lịch cắt điện Kiên Giang

Tần suất cắt điện ở huyện Tân Hiệp

Lichcupdien.com.vn tổng hợp sự cố mất điện Tân Hiệp Kiên Giang nhanh nhất cho mọi người. Khu vực này có tần suất cúp điện khá thấp khoảng 1 – 2 lần mỗi tháng cho các ấp, xã.

lịch cúp điện Huyện Tân Hiệp

Cách tra cứu lịch cắt điện Tân Hiệp hôm nay

Các thắc mắc liên quan đến việc xem lịch ngắt điện huyện Tân Hiệp hôm nay và cách liên hệ tổng đài được giải đáp chính xác.

1/ Theo dõi lịch cắt điện huyện Tân Hiệp từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cách tra cứu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam dễ dàng bằng cách truy cập website https://www.cskh.evnspc.vn/. Bạn nhấn vào mục “Lịch Ngừng Giảm Cung Cấp Điện” và xem lịch cụ thể theo từng khu vực.

2/ Cập nhật lịch cúp điện trên ứng dụng CSKH EVN

Xem lịch ngừng cung cấp điện huyện Tân Hiệp trên ứng dụng CSKH EVN không quá khó. Bạn chỉ cần tải app và đăng ký tài khoản rồi chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” để xem lịch chính xác.

3/ Tìm hiểu thời gian cắt điện từ Tổng đài Điện lực Miền Nam

Bạn có thể gọi số 1900 1006 hoặc 1900 9000 để tìm hiểu sự cố mất điện ngày mai.

Kết luận

Lịch mất điện huyện Tân Hiệp cập nhật hàng ngày trên website Lịch Cúp Điện TXN (Lichcupdien.com.vn). Bạn chỉ cần mở trang web để xem dễ dàng, đơn giản.

Tags: