Lịch cúp điện huyện Thống Nhất

Các quận, huyện thuộc khu vực Đồng Nai

Lịch cúp điện huyện Thống Nhất các ngày tới

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   07:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Lê Lợi - xã Bàu Hàm 2

  • Lý do:

   Chuyển tải hạ thế

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Hưng Nhơn - xã Hưng Lộc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Bắc Sơn - xã Quang Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Bắc Sơn - xã Quang Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp 2 -Xã Lộ 25

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   14:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   10:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Nam Sơn - xã Quang Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Bắc Sơn - xã Quang Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   10:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp 5 -Xã Lộ 25

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   09:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:45:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:15:00

   đến

   11:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Tây Kim -xã Gia Kiệm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:45:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp 4 -Xã Lộ 25

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:45:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:45:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:15:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:15:00

   đến

   12:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp 94 - xã Hưng Lộc

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:15:00

   đến

   14:15:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Nam Sơn - xã Quang Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:45:00

   đến

   14:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:45:00

   đến

   14:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Nguyễn Huệ - xã Quang Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:15:00

   đến

   15:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp 4 -Xã Lộ 25

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:15:00

   đến

   15:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:15:00

   đến

   15:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   27 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:15:00

   đến

   16:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Trần Hưng Đạo - Thị trấn Dầu Giây

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:15:00

   đến

   16:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Nam Sơn - xã Quag Trung

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:45:00

   đến

   16:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:45:00

   đến

   16:45:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Xuân Thiện - xã Xuân thiện

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   huyện Thống Nhất

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   16:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Ấp Lê Lợi - xã Bàu Hàm 2

  • Lý do:

   Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện huyện Thống Nhất – Đồng Nai là thông tin người dân sinh hoạt, làm việc ở khu vực này nhất định phải nắm được. Tránh để không có điện gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, sinh hoạt của mình.

Xem thêm: Lịch ngừng cung cấp  điện Đồng Nai

Lịch cắt điện huyện Thống Nhất – Đồng Nai

Tần suất cắt điện tại Thống Nhất – Đồng Nai không thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi người dân đang sống và làm việc tại đây nên có thói quen cập nhật thông tin này để có thể chuẩn bị sẵn sàng khi nó xảy ra.

Lịch cúp điện huyện Thống Nhất

Hướng dẫn tra cứu lịch cúp điện Thống Nhất hôm nay

EVN có ứng dụng cài vào điện thoại để theo dõi lịch cúp điện. Người dùng chỉ cần tải và cài đặt sau đó mở app lên. Trong mục xem lịch cắt điện lựa chọn theo khu vực và tra cứu để xem.

Kết luận

Lịch cúp điện huyện Thống Nhất – Đồng Nai được chia sẻ chi tiết. Bạn có thể theo dõi Lịch Cúp Điện TXN (https://lichcupdien.com.vn/) cập nhật thông tin này tránh để ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày.

Tags: