Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Lợi

Các quận, huyện thuộc khu vực Bạc Liêu

Lịch cúp điện Huyện Vĩnh Lợi các ngày tới

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Xẻo Chích - Thị Trấn Châu Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Thị trấn Châu Hưng

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Ngọc Được - xã Hưng Thành.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Xẻo Nhào, Vườn Cò - xã Hưng Thành.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   29 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Nhà Việc, Nàng Rèn, Cái Điều, Công Điền, Trà Hất, Bào Sen, Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Xóm Lớn, B1, B2, Tràm Một - xã Châu Thới; Ấp Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Béc Hen Nhỏ - xã Long Thạnh.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Trung Hưng, Trung Hưng 3, Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Vĩnh Hưng A

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Cái Điều, Tràm Một, B2 - xã Châu Thới

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Phú Tòng - xã Hưng Hội

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   11:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Trần Nghĩa - xã Vĩnh Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - thị trấn Châu Hưng.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Xã Hưng Thành.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Nguyễn Điền, Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   26 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   10:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   12:30:00

  • Khu vực:

   Xã Hưng Thành.Ấp Năm Căn - xã Hưng Thành.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:50:00

   đến

   12:20:00

  • Khu vực:

   Ấp Đông Hưng - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   18 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:30:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Trung Hưng 3, Nguyễn Điền - xã Vĩnh Hưng A

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   19 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Cái Điều, Tràm Một, B2 - xã Châu Thới

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   20 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Đay Tà Ny, Giá Tiểu - xã Hưng Hội

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   15:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Trà Hất, Nhà Việc, Bào Sen - xã Châu Thới

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   22 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   11:00:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Đông Hưng - xã Vĩnh Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   15:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Trung Hưng 3 - xã Vĩnh Hưng A

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu B - thị trấn Châu Hưng; Ấp Hà Đức, Thông Lưu A - xã Châu Hưng A; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   12:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Thành.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Huyện Vĩnh Lợi

  • Ngày:

   21 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   14:00:00

   đến

   16:30:00

  • Khu vực:

   Ấp Nam Thạnh, Thạnh Hưng 1 - xã Vĩnh Hưng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Vĩnh Lợi bắt buộc phải thông báo với người dân nhanh và chính xác nhất. Bạn nên theo dõi đề phòng nhiều công việc quan trọng có thể bị gián đoạn giữa chừng bởi không cung cấp đủ nguồn điện.

Xem thêm: Lịch cúp điện Bạc Liêu hôm nay

Tần suất cắt điện tại Vĩnh Lợi

Mạng lưới điện của Vĩnh Lợi, Bạc Liêu được đánh giá là khá tốt nên tần suất cắt điện cũng ít diễn ra. Thường thì huyện Vĩnh Lợi cũng không có quá nhiều trường hợp bị cắt điện đột ngột.

Sự cố mất điện Vĩnh Lợi thường chỉ xuất hiện 2-3 tháng một lần và dưới 10 lần trong suốt năm.

Chỉ cần chủ động tra cứu ngày trong tháng là bạn đã có thể chủ động điều chỉnh công việc, tránh những ảnh hưởng không đáng có đến cuộc sống thường ngày.

Lịch cúp điện huyện Vĩnh Lợi

Cách tra cứu lịch cắt điện Vĩnh Lợi hôm nay

Chỉ với một vài thao tác trong vòng 1 phút, người dân hoàn toàn có thể tra cứungày mất điện & chừng nào có điện lại ngay trên website chính thống từ Điện lực EVN hoặc Lịch Cúp Điện TXN (lichcupdien.com.vn).

Bạn cũng có thể tải app CSKH HCM và đăng nhập tra cứu nhanh chóng lịch cúp điện của Vĩnh Lợi.

Kết luận

Chúng tôi vừa giới thiệu những cách tra cứu lịch cúp điện huyện Vĩnh Lợi nhanh và chính xác nhất trên đây. Người dân huyện trên địa bàn có thể hoàn toàn tự chủ việc theo dõi lịch cúp điện mà không cần tổng đài hỗ trợ.

Tags: