Lịch cúp điện Thành phố Mỹ Tho

Các quận, huyện thuộc khu vực Tiền Giang

Lịch cúp điện Thành phố Mỹ Tho các ngày tới

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, Châu Thành, xã Trung An, TPMT. + Toàn xã Song Thuận, xã Kim Sơn, xã Phú Phong và các KH lớn cụm CN Song Thuận; + Một phần: xã Long Hưng, xã Vĩnh Kim.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, Châu Thành, xã Trung An, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, Châu Thành, xã Trung An, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   06:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, Châu Thành, xã Trung An, TPMT. + Toàn xã Song Thuận, xã Kim Sơn, xã Phú Phong và các KH lớn cụm CN Song Thuận; + Một phần: xã Long Hưng, xã Vĩnh Kim.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Trung An, Phước Thạnh, TPMT; Một phần xã Long Hưng, Thạnh Phú, huyện Châu Thành.

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT (Hotline thực hiện)

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT (Hotline thực hiện)

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT (Hotline thực hiện)

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TPMT (Hotline thực hiện)

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   10:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Lê Việt Thắng, Ấp Bắc, phường 5, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần phường 9, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Lộ Một Quang, xã Phước Thạnh, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Học Lạc, phường 8, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Học Lạc, phường 8, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   01 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   14:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   12:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Trần Ngọc Giải, phường 6, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   11:30:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp Keo, xã Tam Hiệp, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   03 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   13:30:00

  • Khu vực:

   Một phần xã Phước Thạnh, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Vũ Mạnh, phường 6, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   05 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   07:30:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Vũ Mạnh, đường Hồ Bé, phường 6, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   01 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   16:00:00

  • Khu vực:

   Một phần ấp 4, xã Tam Hiệp, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   10:40:00

   đến

   10:57:00

  • Khu vực:

   Một phần khu vực phường 1,2,3,4,6,7,8,9,10 , một phần xã trung an, tân mỹ chánh thành phố mỹ tho

  • Lý do:

   Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:05:00

   đến

   13:20:00

  • Khu vực:

   Một phần xã trung an, tân mỹ chánh , phường 1,2,3,4,6,7,8,9,10, thành phố mỹ tho

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   24 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Ấp Bắc, phường 5, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 5, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   25 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần đường Tết Mậu Thân, Lý Thường Kiệt, phường 4, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Tỉnh lộ 864, lộ Đê Hùng Vương, phường 6, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Tỉnh lộ 864, lộ Đê Hùng Vương, phường 6, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Mỹ Tho

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   13:30:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Tỉnh lộ 864, lộ Đê Hùng Vương, phường 6, TPMT

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trong năm 2024, lịch cúp điện thành phố Mỹ Tho Tiền Giang là một ưu tiên quan trọng tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho những người dân sống nơi đây. Bài viết này sẽ cập nhật thông tin mới nhất nhé.

Xem thêm: Lịch cúp điện hôm nay Tiền Giang

Tần suất lịch cắt điện thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang

Tần suất mất điện tại đây biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố, từ kỹ thuật đến duy trì hạ tầng. Cộng đồng cần cập nhật thông tin thường xuyên để chuẩn bị tốt nhất cho các tình huống đó.

Lịch cúp điện Thành phố Mỹ Tho
Lịch cúp điện Thành phố Mỹ Tho

Hướng dẫn xem lịch cúp Mỹ Tho hôm nay

Để xem cắt huyện này trên Zalo, đăng nhập vào tài khoản Zalo và chọn “Điện lực miền Nam/Trung/Bắc” tùy theo khu vực. Nhấn “Quan tâm” trong chat, nhập “tra cứu”, chọn “Lịch cúp” để theo dõi thông tin ngừng giảm cung cấp.

Kết luận

Qua việc cập nhật thông tin chi tiết về lịch cúp điện thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, hy vọng rằng cộng đồng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trước các tình huống không mong muốn trong nguồn cung.

Tags: