Lịch cúp điện Thành phố Thuận An

Các quận, huyện thuộc khu vực Bình Dương

Lịch cúp điện Thành phố Thuận An các ngày tới

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   05:00:00

   đến

   06:00:00

  • Khu vực:

   Một phần phường An Phú

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   30 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   05:00:00

   đến

   06:00:00

  • Khu vực:

   Một phần phường An Phú, Thuận Giao

  • Lý do:

   Bảo trì, sửa chữa lưới điện

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Hưng Phước thuộc phường Hưng Định

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Hưng Phước thuộc phường Hưng Định

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Hòa thuộc phường Bình Nhâm

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Thạnh Hòa B thuộc phường An Thạnh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Hưng Phước thuộc phường Hưng Định

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Thạnh Hòa B thuộc phường An Thạnh

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Lữ đoàn 94, Khu tập thể Lữ đoàn 94, phòng 7 Tổng cục II Bộ Quốc Phòng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Lữ đoàn 94, Khu tập thể Lữ đoàn 94, phòng 7 Tổng cục II Bộ Quốc Phòng

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   02 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Khách hàng sử dụng trạm biến áp: NT Châu Ký Phước

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đức 2, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đức 2, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đức 2, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đức 2, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Một phần Khu phố Bình Đức, Khu phố Bình Đức 2, Khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   04 tháng 07 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:00:00

   đến

   17:00:00

  • Khu vực:

   Khách hàng sử dụng trạm biến áp Tiểu đoàn 168 T2

  • Lý do:

   Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:15:00

   đến

   16:25:00

  • Khu vực:

   trạm CN CTY ĐÔNG NAM

  • Lý do:

   Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:30:00

   đến

   16:40:00

  • Khu vực:

   trạm XƯỞNG B2 HƯNG THỊNH

  • Lý do:

   Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   08:45:00

   đến

   17:53:00

  • Khu vực:

   trạm LÊ HOÀNG VŨ

  • Lý do:

   Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:00:00

   đến

   17:04:00

  • Khu vực:

   trạm LEADING STAR VN

  • Lý do:

   Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng

  • Điện lực:

   Thành phố Thuận An

  • Ngày:

   23 tháng 06 năm 2024

  • Thời gian:

   Từ

   09:31:00

   đến

   10:05:00

  • Khu vực:

   trạm HẼM AN ĐÔNG 4

  • Lý do:

   Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện thành phố Thuận An trong năm 2024 sắp tới sẽ được cung cấp đến bạn thông qua bài viết dưới đây. Theo dõi ngay để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào về lịch trình này nhé.

Xem thêm: Lịch cúp điện Bình Dương ngày mai

Tần suất lịch cắt điện thành phố Thuận An

Bởi lẽ Thuận An là một trong những thành phố lớn của tỉnh Bình Dương. Do đó tần suất xảy ra hiện tượng cúp điện không nhiều. Chỉ trong những trường hợp bất khả kháng mới xảy ra.

lịch cúp điện thành phố Thuận An

Cách tra cứu lịch ngừng cung cấp điện Thuận An hôm nay

Sau đây là giải đáp những thắc mắc về cách tra cứu thông tin dễ dàng. Tham khảo ngay để biết cách thức thao tác nhé.

Tra cứu dễ dàng với ứng dụng Zalo

Trước tiên bạn cần đăng nhập tài khoản Zalo của bản thân. Sau đó tìm kiếm EVN địa phương mình đang sinh sống. Ở khung chat, nhấn vào tra cứu thông tin lịch mất điện và chừng nào có điện cụ thể.

Sử dụng ngay ứng dụng CSKH EVNSPC

Trước tiên hãy tải ứng dụng về điện thoại di động của bạn, sau đó tiến hành đăng ký. Tiếp theo chọn vào mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” là đã hoàn tất quá trình.

Kết luận

Trong phạm vi bài viết giúp bạn cập nhật lịch cúp điện thành phố Thuận An. Liên hệ ngay với EVN gần nhất để được giải đáp kịp thời.

Tags: